มีผลแล้ววันนี้ ขึ้นค่าแรงทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

-1

มีผลแล้ววันนี้สำหรับการประกาศขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 10 ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 79 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3 พศ 2541 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 มกราคม พศ 2561

ข้อ 2 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 336 บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต

ข้อ 3 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 335 บาท ในท้องที่จังหวัดระยอง

ข้อ 4 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 331 บาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ข้อ 5 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 330 ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ 6 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 325 บาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

ข้อ 7 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 324 บาท ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อ 8 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 323 บาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

ข้อ 9 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 320 บาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์

ข้อ 10 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 315 บาท ในท้องที่จังหวัดก่าแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อุทัยธานี และอ่านาจเจริญ

ข้อ 11 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละ 313 บาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 11 ค่าว่า วัน หมายถึง เวลาท่างานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงท่างานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท่างานน้อยกว่าเวลาท่างานปกติ เพียงใดก็ตาม 7 ชั่วโมง ส่าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พศ 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ 2541 8 ชั่วโมง ส่าหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม

ข้อ 13 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่า

ข้อ 14 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พศ 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พศ 2562 สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง