บันเทิง » ศิลปินภาคเหนือรวมใจสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจันทร์

ศิลปินภาคเหนือรวมใจสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจันทร์

27 มิถุนายน 2020
418   0

ด้วยพระปณิธานอันแรงกล้าในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริ ภาจุฑาภรณ์ จึงได้เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับการดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์นี้ เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงจังหวัดทางภาคเหนือร่วมกันเขียนภาพกับอาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้เขียนภาพจิตรกรรมเสร็จแล้วบางส่วน พร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระ ประธานภายในอุโบสถ ซึ่งมีภาพพระพุทธ

ประวัติตอนประสูติ เขียนโดย อ.เนติ พิเคราะห์, ภาพพระพุทธประวัติตอนตรัสรู้ เขียนโดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว, ภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน เขียนโดย ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ สำหรับผนังอุโบสถด้านที่เหลือนั้นเป็นภาพจิตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินยังวัดจันทร์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดยนายอานันต์ ราชวังอินทร์ และภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติชาดก เขียนโดยนายพรชัย ใจมา ซึ่งเมื่อเขียนภาพเสร็จแล้วจะได้ติดตั้งบนผนังอุโบสถในลำดับต่อไป

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังประทานพระวโรกาสให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ จำนวน 28 ภาพ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งทรงร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน “ลายคำล้านนากับชุมชน ภาพพระพุทธเจ้า 28 พระองค์” อีกด้วย.

Facebook Comments Box