เรื่องเด่น ประจำวัน » เปิดรายชื่อโรงเรียน ประกาศขอปิดเรียน หลังเจอผู้ปกครองติด โควิด-19

เปิดรายชื่อโรงเรียน ประกาศขอปิดเรียน หลังเจอผู้ปกครองติด โควิด-19

25 มีนาคม 2021
155   0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ประกาศแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่นั้น ซึ่งได้รับการยืนยันว่าหนึ่งในจำนวนของผู้ติดเชื้อเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. ถึง วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. ทั้งนี้ในระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษนั้น ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อปฏิบัติดังนี้

1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน (Work from home) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทางจากสื่อต่างๆ หากมีหน้าที่ตามคำสั่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน (กรณีพิเศษ) หรือเวรกลางคืน ไห้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และคัดกรองผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ควบคุมดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านให้เข้าเรียนออนไลน์ ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูประจำวิชามอบหมายงาน และทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ดูแลตนเองเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น พร้อมทั้งติตตามข่าวสารจากทางโรงเรียนในทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด

4. ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนในปกครองของท่านไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน หากมีอาการผิดปกติขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายกับหน่วยงานทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุข และแจ้งคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

6. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนในทุกช่องทาง หากมีเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Facebook Comments Box