เรื่องเด่น ประจำวัน » 10 จังหวัดที่เยอะสุด

10 จังหวัดที่เยอะสุด

30 เมษายน 2021
143   0

การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9(ศบค.) ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

รายละเอียด โ ค วิ ด วันนี้

Facebook Comments Box