บทความน่ารู้ » เราชนะ รับเพิ่ม 2000

เราชนะ รับเพิ่ม 2000

6 พฤษภาคม 2021
141   0

หลังจากที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วง CV-19 ในระยะเร่งด่วน โครงการ เราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

เราชนะ

เบื้องต้นคาดว่าการรับเงินเราชนะรอบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากเป็นการขยายวงเงินให้กับผู้ที่เคยได้รับสิทธิรายเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทะเบียนรับเงินเราชนะ รอบใหม่ ยังไม่เคาะวันและเวลาที่แน่นนอนซึ่งต้องรอติดตามต่อไป

ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด แต่ยังตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิเราชนะจากรอบที่แล้ว ในบางกรณี อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน คล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะรอบแรก มีเงื่อนไขผู้ที่มีคุณสมบัติ และขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

คุณสมบัติ เราชนะ

1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563

7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ตาม การรับเงินเยียวย า เราชนะ เพิ่ม 2,000 บาท คาดว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะเป็นการจ่ายเพิ่ม แต่ต้องรอสรุปมาตรการอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

Facebook Comments Box