เรื่องเด่น ประจำวัน » รพ.รามาธิบดียังหนัก

รพ.รามาธิบดียังหนัก

28 กรกฎาคม 2021
163   0

27 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์ CV-19 วันนี้ส่งผลให้ทุกโรงพยาบาลในหลายจังหวัดอยู่ในภาวะย่ำแย่ ทีมหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยติด เ ชื้ อ CV-19 ได้ โดย เฉพาะในกทม.ที่พบว่า ยังมีการติด เ ชื้ อ CV-19 รายใหม่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศแจ้งประชาชนงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดหมายไว้ (Walk In) ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In)

สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีนัดตรวจ สามารถนัดผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.Rama App

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://apps.apple.com/th/app/rama-app/id1486537464

2.E-mail ของแต่ละหน่วยตรวจโดยสแกน QR Code

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมสามารถใช้การตรวจทางไกล (Telemedicine) ตามวันและเวลานัดเดิม

ยกเว้นผู้ป่วยเร่งด่วนสามารถตรวจที่ห้องฉุกเฉินได้

ยกเว้น ผู้ป่วยเร่งด่วนสามารถตรวจที่ห้องฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

Facebook Comments Box