เรื่องเด่น ประจำวัน » เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนค่าไฟ ค่าน้ำ เดือนละ 315บาท

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนค่าไฟ ค่าน้ำ เดือนละ 315บาท

19 กรกฎาคม 2022
43   0

ประชาชนไทย เฮ หลังจากกรมบัญชีกลาง โอนเงินคืนค่าไฟ ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 315 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.45 ล้านราย โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิและเงินคืนค่าไฟ ค่าน้ำ ดังนี้

โอนเงินคืนค่าไฟ ค่าน้ำ ในทุกวันที่ 18 ของเดือน

ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน)

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2 ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5 ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6 เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ส่วนขั้นตอนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถกรอกข้อมูลลงตามระบบ ดังนี้

เลขประจำตัวประชาชน

เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

บิลประจำเดือน

จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินคืนค่าไฟ กรณี ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วย , ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท , ไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าก่อนวันที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า , ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์

Facebook Comments Box