เรื่องเด่น ประจำวัน » ใช้พร้อมเพย์รับเงินสงเคราะห์บุตร ลงทะเบียนง่าย ได้เงินไว รายละเอียด

ใช้พร้อมเพย์รับเงินสงเคราะห์บุตร ลงทะเบียนง่าย ได้เงินไว รายละเอียด

5 ธันวาคม 2020
356   0

เปิดอีกช่องทางรับเงินประโยชน์ทดแทน! ประกันสังคมชวน ใช้พร้อมเพย์รับเงินสงเคราะห์บุตร ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์ ว่า ขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ก่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิรายใหม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่)

การเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร ของสำนักงานประกันสังคมนั้น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า การเพิ่มช่องทางจ่ายเงินผ่านระบบบริการพร้อมเพย์นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการลดการใช้กระดาษ (Paperless) และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด ลดการใช้เงินสดและเช็ค

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เคยยื่นไว้แล้วก็ไม่ต้องกังวล เพราะผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงช่องทางการขอรับสิทธิ โดยการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงิน ไม่ต้องนำสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมายื่นกับสำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก ประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตรได้เท่าไรในแต่ละเดือน

สำหรับการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน เงื่อนไขของคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน

1. คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

2 เงินสงเคราะห์บุตรจะจ่ายให้กับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

3 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

4 แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ แต่สามารถใช้สิทธิได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

สถานที่ยื่นเรื่อง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)

กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ทั้งนี้ เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์/บุตรเสียชีวิต/ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น หรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะเท่ากับหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือถ้าเคยลงทะเบียนไว้แล้ว อย่าลืมไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงินกันนะคะ

Facebook Comments Box